vaerste

Informasjon om byggeprosjektet

Oppdatert informasjon om byggeprosjektet vil du nå finne på Værstetorvet sin egen hjemmeside

Pressemelding - stenging av G.A Stouslandsvei

G.A. Stouslandsvei vil bli stengt for all trafikk i perioden 01.08.2022-01.02.2023.

Grunnen til stengningen er bygging av ny infrastruktur i forbindelse med prosjektet Værstetorvet Syd. Det er Værste Utvikling AS som er byggherre for dette prosjektet.

I stengningsperioden vil det bli utført omfattende arbeider med infrastrukturen under bakken:

  • Nordre del av veien skal senkes for adkomst til varelevering for nye bygg.
  • Søndre del av veien skal heves for adkomst til nytt torgområde for Værstetorvet.
  • Nytt vann- og avløpsanlegg skal etableres i veien.
  • Det skal etableres ny høyspentkabel langs veien.

 Det vil også bli satt opp tårnkraner i tilknytning til byggeplassen, og fra oktober skal veien benyttes som lossesone for prefabrikkerte betongelementer.

Stengningen vil medføre mer trafikk på øvrig veinett i området. Omkjøring fra Værstebrua via Selma Nygrens vei – Glomboveien – Rødsveien vil bli skiltet når veien stenges.

Veien stenges også for gang- og sykkeltrafikk. Gående og syklende må derfor benytte Bjølstadveien til/fra sentrum.

For nærmere informasjon kan følgende kontaktes:

-          Dag Ivar Myrene, prosjektleder infrastruktur for Værste AS, dag.ivar.myrene@vaerste.no (mob: 952 17014)

 Vi beklager ulempen dette arbeidet medfører for alle berørte.

 Med vennlig hilsen

Værste Utvikling AS

Aktivitet på byggeplass i sommer

Det vil gjennom sommeren fortsatt pågå spregningsarbeider på byggetomten. Spregningsarbeider i byggegropa avsluttes i august.

Fra uke 31 skal det pågå arbeider i krysset Rødsveien/Vennelystveien/ G.A. Stouslandsvei. Det vil etableres en midlertidig omkjøring via parken ved krysset. Arbeidet vil påga i 2 måneder og omkjøring vil være nødvendig i denne perioden. Parken vil bli berørt av dette og det vil være mindre fremkommelighet der i denne perioden.

I uke 31 og 32 skal det settes spunt nordøst på byggetomten, mot Bjølstadtunellen. Det må i denne perioden påregnes korte stopp i trafikken. Det vil være trafikkdirigenter på plass. 

Fra og med uke 30 og ut oktober måned kjøres det skiftarbeidet på tomten og det vil være aktivitet på byggeplass fra kl 06.00-22.00.

Fra og med 1. august blir G.A Stouslandsvei stengt for all trafikk. Omkjøring vil bli skiltet, og gående/syklende må benytte Bjølstadveien til/fra sentrum. Det blir sendt ut egen pressemelding om denne stengingen.

Bildet under er tatt på byggeplass 30.06.2022. Byggekamera kan følges her: Byggekamera

God sommer fra byggeplass!

Stegning av Bjølstadtunnelen/Jens Wilhelmsensgate 

Fra onsdag 4. mai kl. 05.30 til torsdag 5. mai kl. 22.00:

Enveiskjøring for nordgående trafikk i Bjølstadtunnelen. For sørgående trafikk blir det omkjøring via Selma Nygrens vei til Kråkerøy kirke.

Fra mandag 9. mai kl 05.30 til mandag 16. mai kl 23.00:

Helstenging av tunnelen med toveis omkjøring via Selma Nygrens vei til Kråkerøy kirke.

Tunnelen vil være åpen helgen 6.-8. mai.

Varsel om spregningsarbeider

Fra uke 20/21 og frem til ca. uke 28 vil det pågå sprengningsarbeider på byggetomten. Det kan bli noe mindre sprengningsarbeider også etter dette. Selve sprengningen vil utføres i tidsrommet mellom kl 0700 - 1530. Det forventes mellom 1 og 4 salver per dag.

Spregningsområde er vises på kart under, og vi ber om at naboer ikke oppholder seg i vinduer mot sprengningsområde under sprengning.

Varsling vil bli gitt med sirene etter følgende prosedyre:

- Pulserende sirene før sprengning

- 1 langt signal etter sprengning

Det vil bli satt ut vakter (poster) for hver sprengning og vi ber alle følge deres henvisninger. Tilstøtende veier vil bli stengt i noen minutter i forbindelse med hver salve.

 Spesielle forespørsler vedr. sprengningsarbeidene kan rettes til Johan Haviken på telefon 415 74 721

Byggeprosjekter, og spesielt i størrelsesorden som Værstetorvet syd, er dessverre ofte forbundet med støy. Utbygger har forpliktet seg til å gjøre dette så skånsom som mulig for omgivelsene, dette gjøre vi med at vi forholder oss til retningslinjer for behandling av støy T-1442/2021

Det er i tillegg satt ut tilstrekkelig med rystelsesmålere for å overvåke omkringliggende område.

Informasjon - Uke 10:

Virksomhet på byggeplass

Utgraving for kjeller er godt i gang , med støp av anleggsplate. 
Videre er peling igangsatt. Det skal totalt settes ca 10.000 løpemeter stålpeler til fjell.
Som informert om i tidlig nabomøte er det gjennomført ekstra tiltak i byggegropa for å unngå setninger på nabobygg, samt at det er etablert flere kontrollpunkter hvor grunnvannsnivå kontrolleres (disse har vært i drift i ca ett år. )

Trafikk fra byggeplass skjer fortsatt ut på Jens Wilhelmsens gate, for å unngå boligområder

Boring og setting av stag for avstiving av spunt mot G.A.Stoulandsvei er i stor grad utført.

Det vil til på vårparten bli igangsatt arbeider med vann og avløp under ny Rødsvei mot Studentboliger, som også vil berøre veikrysset Rødsbakken/Vennelystveien. Det vil kunne medføre omkjøring i en kortere periode nærmere sommerferien, noe vi kommer tilbake med mer info om senere

Tiltak rundt byggeplass

Overgang mellom Byggeplass og G.A.Stoulandsvei er i større grad sikret med bruk av betongelementer.

Videre etableres injeksjonsbrønner i naboområder for å sikre grunnvannsnivå ytterligere, dvs. gir mulighet til å injisere vann i grunnen for unngå setninger hvis grunnvannsekning pga. byggeaktivitet.

Informasjon - Uke 2:

Virksomhet på byggeplass

Utgraving for kjeller har begynt i nord, og kalking er ferdig. Dvs. det forsvinner noen store maskiner fra tomt, men det blir mer trafikk fra lastebiler som kjører vekk masser fra utgraving. Trafikk skjer ut på Jens Wilhelmsens gate, for å unngå boligområder

Boring og setting av stag for avstiving av spunt mot G.A.Stoulandsvei vil også snarlig påbegynnes.
Økt bruk av kalking for å avstive spunt , har imidlertid medført redusert staging av spunt.

Tiltak rundt byggeplass

Pr. dato er det ingen spesielle tiltak på byggeplass, men det blir sporadiske vaktrunder av lokalt vaktfirma for å sikre at uvedkommende ikke kommer inn på byggeplass.

Informasjon - Uke 51:

Virksomhet på byggeplass

Rett over nyttår begynner utgraving av tomten.

Setting av spunt er ferdigstilt, og det pågår nå primært kalkarbeider samt fjerning av et mindre omfang av forurensede masser nord på tomt. Utgraving av forurensede masser kan gi noe lukt.

Kalkarbeid vil pågå i arbeidsdager i romjula, og for utnytte perioden hvor både studenter og barnehagebarn er borte, vil kalking skje helt til kl 22:00 om kvelden.  Kalkarbeidene støyer forøvrig lite. Kalkarbeider forventes avsluttet medio januar 2022. 

Tiltak rundt byggeplass

Pr. dato er det ingen spesielle tiltak på byggeplass, men det blir sporadiske vaktrunder av lokalt vaktfirma for å sikre at uvedkommende ikke kommer inn på byggeplass.

Informasjon - Uke 47:

Virksomhet på byggeplass

Bensinstasjonen er revet og det pågår nå primært spuntarbeider og kalkarbeider, som er nødvendige arbeider før utgraving kan starte. Kalking gjør leire hard og fast, og utføres både for å sikre spunt og forenkle utgraving i bløt grunn. De to store riggene i front i bildet under injiserer kalk i grunnen.  

Arbeidet med spunt har gått raskere enn forutsatt og det forventes at arbeidet blir ferdig i uke 48. Da vil støy fra byggeplass reduseres betydelig. 

Mandag-onsdag pågår arbeidene til kl. 19.00 dette for å  sikre en raskere ferdigstillelse, av hensyn til barnehagen. Arbeider avsluttes normalt kl 15. 00 på torsdag. Spuntentreprenør tar fri fredager, så  det blir ikke støyende arbeider på fredager.

Tiltak rundt byggeplass

For å ivareta sikkerhet for bil og persontrafikk i forbindelse med spunting er det også fortsatt vakter i G.A. Stoulandsvei ut uka.

Informasjon - Uke 45:

Virksomhet på byggeplass

Grunnarbeider og spuntarbeider startet 8.november. Spunt skal settes rundt hele byggegropa, og arbeidet er planlagt å foregå frem til jul.  Det er i denne perioden det blir støy fra byggeplass.
Fremdriften på spuntarbeider har forøvrig gått raskere enn planlagt, og det er derfor mulig at støyende arbeider kan avsluttes noe tidligere.

Mandag-onsdag pågår arbeidene til kl. 19.00 dette for å  sikre en raskere ferdigstillelse, av hensyn til barnehagen. Arbeider avsluttes normalt kl 15. 00 på torsdag. Spuntentreprenør tar fri fredager, så  det blir ikke støyende arbeider på fredager

Riving av tidligere bensinstasjon forventes avsluttet i uke 46
Den største riggen i sentrum av byggeplass injiserer kalk i grunnen både for å forsterke grunn og avstive spunt.  For øvrig utføres grunnarbeider.

Tiltak rundt byggeplass

I tillegg til utførte tilstandsregistreringer og oppfølging av setningsmålere på nabobygg, er det satt ut vibrasjonsmålere som måler vibrasjonen i området rundt byggeplass.

For å ivareta sikkerhet for bil- og persontrafikk er det også vakter i G.A. Stoulandsvei mens spuntarbeider pågår.