vaerste

Nytt næring- og boligprosjekt på Stadion Nord!

2016-10-12

Værste AS har nå igangsatt arbeidet med et nytt bolig- og næringsprosjektet på Stadion Nord. Området som skal utvikles er plassen mellom Stadion og elven, mellom smia og maskinhallen.
 
Denne plassen benyttes i dag som parkeringsplass for et fåtall biler, og området har behov for et løft og gis et innhold.  Med dette mener vi at det stort sett i alle byutviklingsprosjekter opparbeides et blandet program med bolig, næring og handel, som ledd i å sikre en så levende, trygg og sikker by som mulig – prinsippet 24/7.
Værste mener videre at prosjektet følger opp vedtatte målsettinger i byområdeplanen, og nevner bl.a.;

  • Idealet om blandet formål i byutviklingsøyemed
  • 50% av boligbyggingen skal skje i byområdet og som en fortetting i sentrumsnære områder og et voksende behov for boliger
  • Bidrar og stimulerer til en synliggjøring av elven som et viktig byrom, kollektiv kommunikasjons-åre, samt aktiverer byrommet ved at innbyggerne og elven kobles sammen


 

Stadion Nord området er svært sentralt med gangavstand til sentrum, og godt egnet for et prosjekt med blandet formål – næring/boligbebyggelse.  De verneverdige bygningene rundt gjør det vanskelig å etablere boliger på bakkeplan, det planlegges derfor for næringsvirksomhet i de nederste etasjene, og slanke lamellblokker med gjennomgående leiligheter over næringsarealene.
 
Mellom blokkene og stadion vil det være mulig å opparbeide et solrikt og godt skjermet uteoppholdsareal. Området mot elva skal opparbeides til offentlig tilgjengelig arealer, som en del av elvepromenaden.
 
Prosjektet er i planleggingsfasen og vi kan foreløpig ikke si noe om forventet salgsstart av leilighetene.