vaerste

Åpenhetsloven

Værste AS eier, utvikler og forvalter 650 mål av det gamle industriområdet som tidligere huset Fredrikstad Mekaniske Verksted. Vårt formål er å bygge en attraktiv destinasjon og bidra proaktivt og positivt til byutviklingen i Fredrikstad.  

Når Værste tar historien inn i fremtiden er det viktig at dette gjøres med hensyn til og med respekt for omgivelsene både nå og i fremtiden. Byutvikling handler om å gi menneskene som skal bruke byen de beste forutsetninger og kvaliteter. Det er derfor en selvfølgelighet at dette gjøres med respekt og omtanke for de individene som er med på å skape disse kvaliteter. 

I juli 2022 trådte åpenhetsloven i kraft. Dette betyr at norske bedrifter må være åpne og transparente rundt hvordan deres virksomhet påvirker omgivelsene. Åpenhetsloven setter søkelys på menneskerettigheter og krav om ett anstendig arbeidsliv. Værste har valgt å sette opp aktsomhetsvurderingen med utgangspunkt i OECD sin veileder. Aktsomhetsvurderingen omfatter alle leverandører til Værste AS og alle datterselskaper i konsernet, heretter kalt Værste. 

Vurdering av risiko 

Værste er et utviklingsbasert selskap hvor antall prosjekter og fremdriften i prosjektene har stor innflytelse på innkjøpenes størrelse og leverandørvalg. Leverandørbasen består i hovedsak av norske leverandører, men det kan fortsatt være forhold som krever ekstra aktsomhet. Selv om leverandørene selv behandler sine ansatte med respekt kan det være forhold i deres leverandørkjeder som innehar en risiko for brudd på menneskerettigheter. Som en seriøs eiendomsutvikler er det derfor viktig at vi har kontroll på vår virksomhet og at den ikke går på bekostninger av individers menneskerettigheter. 

Vesentlighetsgrense 

Hovedfokuset i Aktsomhetsvurderingene er de leverandørene som Værste gjør majoriteten av sine innkjøp fra og hvor det følgelig er størst risiko for brudd på menneskerettigheter og et anstendig arbeidsforhold. For å sette fokus på de vesentlige leveranører benyttes en vesentlighetsgrense for innkjøp på 250.000 kroner. Det er dog ikke uvesentlig for Værste hvordan alle de mindre leverandørene forholder seg til menneskerettigheter og ett anstendig arbeidsliv.  

Indikatorer for risiki 

Værste baserer sin risikovurdering på fire forskjellige risiki: bransjerisiko, produktrisiko, geografisk risiko og selskapsspesifikk risiko. Sammen utgjør disse et finmasket nett for å fange opp de forskjellige typer av risikoeksponeringer Værste utsettes for.  

Detaljert risikoanalyse og leverandørerklæringer 

Resultatet av utvelgelsen er en liste med leverandører som det gjennomføres en detaljert risikovurdering og videre oppfølgning av. De leverandørene som følges opp videre blir kontaktet for utfyllende spørsmål om deres aktiviteter, risikostyring og tiltak. Samtidig fremlegges det en leverandørerklæring som leverandørene må signere på.  

Redegjørelse av aktsomhetsvurderingen

Som ledd i åpenhetsloven plikter Værste å publisere en redegjørelse  av aktsomhetsvurderingene som er gjort hvert år.  Hensikten med redegjørelsen er å gi innsikt i hvilke funn selskapet har gjort i sine aktsomhetsvurderinger og hvilke tiltak som er iverksatt. Under finner du de publiserte redegjørelsene og annen relevant informasjon

Informasjonskrav

Alle som ønsker informasjon om hvordan selskapet håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan sende en skriftlig henvendelse til baerekraft@vaerste.no

For å kunne svare på henvendelsen er det viktig at forespørselen gir tilstrekkelig informasjon til å identifisere kravet om informasjon, at kravet ikke er åpenbart urimelig , eller at den etterspurte informasjonen ikke gjelder personlige forhold eller det er  av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den opplysningene angår.

Det må påberegnes en behandlingstid på inntil 3 uker ved henvendelser. Dersom det forventes å ta lenger tid å besvare henvendelsen vill dette bli varslet.